Odpady

Zákony

 • 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhlášky

 • 248/2015 Sb. – Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • 465/2013 Sb. – Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
 • 428/2009 Sb. – Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
 • 352/2008 Sb. – Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládánís autovraky)
 • 352/2005 Sb. – Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • 300/2005 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
 • 41/2005 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 641/2004 Sb. – Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • 237/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 384/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv ztěchtolátekv koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
 • 383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
 • 382/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů
 • 94/2016 Sb. – Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 99/1992 Sb. – Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
 • 248/2015 Sb. – Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Nařízení vlády

 • 461/2011 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • 473/2009 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • 197/2003 Sb. – Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • 416/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování