Ovzduší

Zákony

 • 383/2012 Sb. – Zákon ze dne 24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • 201/2012 Sb. – Zákon ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší
 • 73/2012 Sb. – Zákon ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • 695/2004 Sb. – Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

 • 56/2013 Sb. – Nařízení vlády ze dne 6. února 2013 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
 • 365/2005 Sb. – Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Vyhlášky

 • 192/2013 Sb. – Vyhláška ze dne 25. června 2013 o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
 • 415/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • 330/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • 312/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 21. září 2012 o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 • 257/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
 • 209/2006 Sb. – Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
 • 461/2005 Sb. – Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování