Voda

Zákony

Vyhlášky

 • 83/2014 Sb. – Vyhláška ze dne 30. Dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • 414/2013 Sb. – Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • 252/2013 Sb. – Vyhláška, o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • 178/2013 Sb. – Vyhláška ze dne 23. Května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • 123/2012 Sb. – Vyhláška ze dne 30. Března 2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • 238/2011 Sb. – Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • 216/2011 Sb. – Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • 157/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
 • 120/2011 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • 98/2011 Sb. – Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 • 49/2011 Sb. – Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
 • 24/2011 Sb. – Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • 5/2011 Sb. – Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • 393/2010 Sb. – Vyhláška o oblastech povodí
 • 515/2006 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 sb.
 • 39/2006 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • 450/2005 Sb. – Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • 409/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • 142/2005 Sb. – Vyhláška o plánování v oblasti vod
 • 252/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • 125/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
 • 35/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • 195/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • 590/2002 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
 • 241/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • 236/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
 • 225/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • 20/2002 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • 471/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • 432/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • 431/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • 428/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 137/1999 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • 222/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Nařízení vlády

 • 401/2015 Sb. – Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • 150/2015 Sb. – Nařízení vlády ze dne 8. června 2015 o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
 • 262/2012 Sb. – Nařízení vlády ze dne 4. Července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • 143/2012 Sb. – Nařízení vlády ze dne 28. Března 2012 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
 • 416/2010 Sb. – Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • 203/2009 Sb. – Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
 • 262/2007 Sb. – Nařízení vlády o vyhlášení závazné části plánu hlavních povodí české republiky
 • 229/2007 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • 71/2003 Sb. – Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • 57/2016 Sb. – Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

ČSN

 • ČSN 753415 – Objekty pro manipulaci s ropnými látkami