Ochrana před výbuchem

Nařízení vlády

  • 23/2003 Sb. – Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • 406/2004 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnostI a ochranY zdraví při práci ve výbušném prostředí

ČSN

  • ČSN EN 13821 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – Prevence a ochrana proti výbuchu – Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem
  • ČSN EN 13237 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • ČSN EN 60079-10-1 – Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
  • ČSN 332000-1ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice