Předpisy EU pro oblast BOZP

Pracovní prostředí

 • 2006/25/ES – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli zářením
 • 2004/40/ES – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli elektromagnetickými poli
 • 2003/10/ES – o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk)
 • 2002/44/ES – o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace)
 • 2000/54/ES – o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelů při práci
 • 2004/37/ES – o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům

Zavádění opatření

 • 89/391/EHS – o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Používání zařízení

 • 2001/45/ES – o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení
 • 2009/104/ES – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
 • 90/270/EHS – – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami

Pracoviště

 • 89/654/ES – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti

Těhotné, nedávno rodící a kojící ženy

 • 92/85/EHS – o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících

Bezpečnostní značení

 • 92/58/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti

Ruční manipulace s břemeny

 • 90/269/EHS – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance

Používání OOPP

 • 89/656/ES – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci

Podmínky rovného přístupu