Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

Pokud Vaše dokumentace obsahuje slova „zaměstnavatel je povinen“ např. vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a   ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům., tak tyto stránky jsou určeny právě Vám.

Výsledkem naší práce není opsat zákoník práce, ale ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci vytvořit systém, který je funkční.

Vedoucí zaměstnanec má v nás oporu, známe povinnosti vyplývající z právních předpisů, navrhneme pracovní postupy tak, aby byly bezpečné a proveditelné.

Nabízené služby

  • audit stávajícího stavu, na základě něj navrhneme rozsah dokumentace
  • směrnice k zajištění BOZP
  • dokument k provádění lékařské péče
  • dokument k provádění školení
  • dokument k poskytování OOPP a ochranných nápojů
  • vyhodnocení rizik
  • provozní řád
  • dopravní řád
  • místní-provozně bezpečnostní předpisy
  • školení lektorem, e-learning
Věděli jste, že?

Musíte agenturním zaměstnancům zajistit školení BOZP v rozsahu seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením.