LOTO – bezpečnost strojů při opravách a údržbě

Přestože v České republice není pojem LoTo (uzamkni a označ) výslovně zmíněn v právních předpisech, jsou obecní požadavky zmíněny v:

 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zejména:

 • 101, odst 1. Zaměstnavatel  je  povinen  zajistit  bezpečnost  a ochranu zdraví  zaměstnanců  při  práci  s  ohledem  na  rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práci.
 • § 102, odst 1.  Zaměstnavatel  je  povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující  pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
 1. Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

Zejména:

 • 4, odst 1 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení,  dopravní  prostředky  a  nářadí  byly  z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
 1. a) vybaveny ochrannými  zařízeními,  která  chrání  život  a  zdraví  zaměstnanců,
 2. c) NV 378/2001 Sb., požadavky na  bezpečný provoz a  používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Způsob provedení LoTo vychází  z předpisu OSHA CFR 1910.147.

Nabízené služby

Zpracování systémové dokumentaci pro použití LoTo na stroje, která obsahuje zejména:

 • KDY
 • JAK
 • KDO
 • KDE

Pro každý stroj zpracujeme kartu LoTo s vizualizací míst uzavření a popisem jak se zařízení chová při uzavření média.

Věděli jste, že?

Nemusíte zajišťovat systémem LoTo zařízení, která jsou odpojitelná od přívodu energie?